شاخص بورس در محدوده ۲.۲ میلیون واحد می ماند؟ | اهمیت حیاتی معاملات هفته جاری برای بازار سرمایه