در نبرد رسانه‌ای با دشمن به منابع انسانی و مربیان آموزشی بامهارت نیاز داریم