پشت پرده رونمایی تسلیحاتی ایران؛ آمادگی نبرد با اسرائیل و بهره گیری از لغو محدودیت