تظاهرات حامیان غزه در لندن/ درخواست معترضان برای تحریم برندهای پشتیبان اسرائیل