شاخص آلودگی هوای تهران در سطح نارنجی/ هشدار؛ در خانه بمانید