آسیب دیدن ۱۳۸ بیمارستان و درمانگاه از ابتدای جنگ غزه