امروز حامیان رژیم صهیونیستی رسواتر و بی‌آبروتر از هر زمان دیگری هستند