وزارت خارجه: حامیان اسرائیل رسواتر از هر زمان دیگری هستند