مخالفت زلنسکی با ایده پیوستن به ناتو بدون مناطق تحت کنترل روسیه