رسانه عبری: نمایش کشف تونل فقط قله کوه یخ مشکلات امنیتی اسرائیل را نمایان کرد