قاضی آمریکایی: شاهد پرونده اتهامات مالی ترامپ اعتبار حرفه‌ای ندارد