بلومبرگ: کشتی‌های حامل گاز آمریکا از دریای سرخ دوری می‌کنند