آمریکا برای احیای تشکیلات خودگردان ایده دارد/ چه مأموریتی به عباس واگذار شده است؟