اسرای ایرانی در بند رژیم سابق عراق: اسیران فلسطینی از حداقل امکانات محرومند