حامیان بازار‌ آزاد: ای‌ کاش خصوصی‌سازی نکرده بودیم/ بُرش