تولید نفت ایران با افزایش 90 هزار بشکه ای به مرز 3.2 میلیون بشکه رسید