عکس ؛ علی غلام پور اعتبارنامه خود را به زینب حوا بانگورا تقدیم کرد | ابلاغ پیام و دعوت وزیر خارجه