حوادث کوهستانی سال جاری در کرمانشاه ۱۹ قربانی داشت