رسول الله همواره دست فاطمه را می بوسید / نزول ملکه‌ای برای کاهش غمهای فاطمه بعد از رحلت پیامبر