بازگشت هوای آلوده به شهرهای بزرگ؛ این شهر ایران یخ زد