بازگشت هوای آلوده به شهرهای بزرگ | خروج سامانه بارشی از کشور | این شهر ایران یخ زد