افزایش تولید نفت ایران به 3.128 میلیون بشکه‌ در آبان