تشکیل مجمع مراکز فرهنگ پژوهشی کشور/ تصویب مناسبت های جدید تقویم