فرقه دموکرات و پسماندی به نام نژادپرستی | برچیده‌شدن طومار جریان پیشه‌وری