در برخورد با فساد از فشار بیرونی تاثیر نمی‌پذیریم/ نمی گذاریم در برخورد ما با فساد برخی بهره سیاسی ببرند