سوال بزرگ بعدی برای فدرال رزرو: چرا باید نرخ بهره را کم کنیم؟