واکنش وزارت خارجه به ایده هایی تحت عنوان برجام ۲/ ایران به برجام دیگری معتقد نیست