در 7 ماه ابتدای سال جاری صادرات نفت و گاز مایع چه تغییراتی داشته است؟