نگرانی کی‌یف از اینکه تحت فشار غرب مجبور به مذاکره با روسیه شود