خبیری: کسی از باشگاه پرسپولیس با برانکو مذاکره نکرده است