گفته می شود صنعت پخش در دنیا به سمت مدرن‌سازی انبار و ‌استفاده از ربات‌ها پیش رفته، اما احمد شیروانی، دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش ایران می‌گوید: ایران در صنعت پخش با دنیا فاصله زیادی دارد. از نگاه او، این صنعت طی دهه‌های گذشته با وجود زیرساخت‌های مناسب، درجا زده و نتوانسته فاصله خود را با دنیا کم کند.

او درباره دلایل جذابیت نداشتن این صنعت برای سرمایه‌گذاران توضیح داده است.