روایت رییس‌جمهور از تحسین اقدام شرکت ملی نفت ایران توسط روس‌ها