طالبان: جنگ در کشور راه حل نیست، مشکلات با مذاکره حل شود