مدودف: جنگ‌جهانی سوم نزدیک است و رودخانه خون جاری خواهد شد