مورایس: باید در حضور هواداران خودمان بازی کنیم؛ نه 500 کیلومتر دورتر