تصمیم بحث‌برانگیز مقابل افشاریان؛ پنالتی عجیب برگردانده شد!/ درخواست ترک زمین بازیکنان از سوی هواداران