مارتینس: مطمئنم فردا خوشحالی خوبی به هواداران تقدیم خواهیم کرد