ارسال محموله‌هاى بشردوستانه ایران به غزه در گرو مجوز وزارت امور خارجه مصر است