پیش بینی اساسی از وضعیت بورس تا پایان سال / بورس بازان خوشحال خواهند شد؟