سارق منزل هنگام پرسه زنی دستگیر شد / اعتراف این دزد به 10 فقره سرقت مشابه