به آتش کشیدن ورزشگاه توسط هواداران عصبانی پس از سقوط به لیگ پایین تر + عکس