برنامه جایگزینی آب مصرفی صنایع بزرگ و پر آب‌بر ابلاغ شد