بیانیه وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر در «مسکو»