واکنش برانکو به مذاکره با پرسپولیس | آخرین گفت و گوی من دو هفته قبل بود