بیانیه وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در «مسکو»