هواداران را آزاد می‌گذارم، تا آخر فصل هر چه دوست دارند به ما بگویند