درگیری روی سکوهای آزادی؛ هواداران پرسپولیس به هیچ کس رحم نکردند