گالتیه: گاهی هواداران حمایت می‌کنند ولی نتیجه مطلوب به دست نمی‌آید