ششمین جشنواره ملی «ترنم فتح» استان تهران در ایستگاه پایانی