مقیمی: در نظام حکمرانی اسلامی ضمن بهره مندی از مرزهای دانش باید از اقتضائات بومی بهره برد